پایه تولید

دانه آفتابگردان که ما عرضه همه از مغولستان داخلی (منطقه hetao در زمین های حاصلخیز)
دانه آفتابگردان با کامل و چاق و چله هسته، سیاه و سفید و درخشان پوسته هستند.

ما در همکاری با توده ها از مزارع هستند، امضای قراردادهای خرید به طور مستقیم. کل فرایند کاشت تحت نظارت داشته باشند. ما اطمینان حاصل شود که گیاه دانه آفتابگردان است به دور از آفات و بیماری، حصول اطمینان از ما GE عالی مواد دانه آفتابگردان.

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

1 (1)

yuanliaokuchuan


WhatsApp Online Chat !